En mangfoldig og smuk natur

 

Bov Lokalområde indeholder betydelige naturværdier, som også er karakteriseret ved meget forskellige naturområder: hedesletter, tunneldal, moræne landskaber og Flensborg Fjord.

Der er i området mange skov, eng- og moseområder, som indeholder muligheder for spændende naturoplevelser og gode vandreture.

Her er et overblik over en række af naturområderne som inspiration til besøg i området. Listen ikke er udtømmende.

 

Kruså Tunneldal strækker sig ca. 7,5 km fra Padborg til udmundingen i Flensborg Fjord. Ådalen er opstået under den sidste istid og kendetegnes ved stejlt hængende skråninger, hvorfra der mange steder springer kildevæld. Den dansk-tyske grænse går midt igennem tunneldalen, mange steder med Krusåen som grænsevandløb. Et EU interreg projekt har støttet en genopretning af naturområderne på dansk og tysk side i tunneldalen og samtidigt skabt grundlag for, at naturen i området nu forvaltes i et samarbejde mellem danske og tyske naturforvaltninger.

Kollund Skov er en smuk gammel bøgeskov med stejle skrænter ud til fjorden, dybe kløfter, sjældne dyr, små bække og har en af de mindste grænseovergange i Europa. Alt det – og meget mere – gør Kollund Skov til et helt særligt udflugtssted.  Skoven har været ejet af Flensborg By frem til 2006, hvor den blev solgt til en dansk privatmand. I 2017 er skoven købt af Den Danske Naturfond, som vil udvikle skoven til et naturparadis, hvor skovdriften skal ophøre, og naturen får lov at udvikle sig frit.

Okseøerne er to små øer i Flensborg Fjord tæt på Sønderhav. Store Okseø ejes i dag af Miljøministeriet. Den er desværre noget nedslidt efter den seneste forpagter har forladt øen, øens fremtid er til afklaring. Lille Okseø ejes af København Lærerforenings Kolonier, som har en feriekoloni på øen.

Kiskelund Plantage og Smedeby Gruppe ligger nord for Tøndervej og vest for Aabenraa vej. Området er et spændende varieret naturområde med skov, enge og vådområder. Det ligger på en randmoræne fra den sidste istid. Der er i området en markeret vandrerute på ca. 5 km.

Sønderhav Skovene omfatter to områder hhv. vest og øst for Sønderhav, det samlede område er på ca. 200 ha. Der er i den østlige skov en afmærket vandresti på ca. 9 km. I den østlige skov har en gruppe under Bov Lokalråd i 2016 afmærket en ”hjertesti” på ca. 6 km, som starter ved Sønderhav Strand, over for Annis kiosk.

Frøslev Plantage omfatter et samlet areal på godt 1.000 ha og er hermed det største sammenhængende skov- og naturområde. Området indeholder en spændende mangfoldighed med tæt nåleskov, hedestrækninger og såkaldte klimper, dvs klitter med vandhuller på toppen. Frøslev lejren ligger i et hjørne af plantagen. Frøslev Mose ligger umiddelbart syd for plantagen, og er i dag sammen med Jardelund Mose i Tyskland et sammenhængende våd- og engområde.

Bommerlund Plantage ligger ved Gejlå. Plantagen på ca. 700 ha blev anlagt af det prøjsiske forstvæsen i mellem 1880 og 1910 på gammel hede. Inde i plantagen ligger ”Paradiset”, som er et åbent hede- og moseareal fyldt med små søer og et fint dyre- og planteliv.

Lyreskoven ligger mellem Bov og Smedeby, området blev lagt ud til skov i i 2003. Området er på ca. 45 ha. Ved anlægget af skoven blev der lagt vægt på, at området er meget bynært, dvs. med sig sigte på, at beboerne i de nærliggende områder kan anvende det til en lang række fritidsaktiviteter. Et særligt område er udlagt som hundeskov.  En gruppe under Bov Lokalråd har rutelagt to ruter i området, og de er ved at indrette området med bænke, bålpladser og motionsredskaber til udendørs fitness.

Gendarmstien går fra Padborg til Hørup Hav på Als, en samlet strækning på 74 km. Stien har navn efter de grænsegendarmer, som patruljerede ruten til fods fra Genforeningen i 1920 og frem til 1958. Stien blev genetableret af Sønderjyllands Amt og kommunerne i 1980’erne. Gendarmstien er Danmarks første Europæisk kvalitets vandrevej.

 

Links til kort og tur ideer (tryk på teksterne):

Gendarmstien

Lyreskovstien

Sønderhavskovene

Kollund Skov (den danske naturfond)

Kollund Skov Hjertesti

Frøslev mose

Frøslev Plantage

Kiskelund Plantage og Grube

Kruså Tunneldal

Kollund Naturunivers

Grænseruten – cykelsti fra Kruså til Rudbøl

Visit Aabenraa  

Flensborg Fjord (tysk side om udflugter, natur mm.)