Erhverv – en transport og logistikklynge

Transportklyngen/Padborg Transportcenter

Padborg Erhvervsområdes historie

Historisk har Sønderjylland haft en meget stor betydning for transporterhvervet, og Padborg har været det store omdrejningspunkt og distributionscenter mellem Skandinavien og resten af Europa. I dag markedsfører Padborg Transportcenter sig under ”GATEDENMARK” Denne navn er en fælles branding for Aabenraa Kommune, Aabenraa Havn og Padborg Transportcenter.

Padborg er tit blevet opfattet mere som en funktion end en egentlig by, og udviklingen af området er i høj grad også sket gennem transporterhvervet. Siden 1920, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland blev draget, har Padborg udviklet sig til et af Nordeuropas største transportcentre.
Transportcentret lever og ånder 24 timer i døgnet og passeres dagligt af ca. 7000 lastbiler. På det næsten 5 kvadratkilometer store område er der ca. 3.000 ansatte, fordelt på 100 transport- og logistik- samt servicevirksomheder.
Ved starten i 1920’erne var der stort set ingenting. I Padborg var der på det tidspunkt 47 indbyggere. Efter 1. verdenskrig voksede transportindustrien op omkring jernbanen, grænsen og et nyt toldområde, hvilket betød, at der opstod behov for at etablere speditions- og transportvirksomheder ved den dansk/tyske grænse.
Fra 1920’erne til 1960’erne stod jernbanen for en betydelig del af transporterne, men efter 2. verdenskrig blev lastbiler den dominerende og afgørende faktor for den hastige vækst for transporterhvervet i Padborg.
Da motorvejen senere åbnede (1978), og godsmængderne stadig steg eksplosivt, udviklede erhvervsområdet sig længere mod vest – ud langs den nye motorvej E45.
Grænsen, som på det tidspunkt var lukket, betød også en stigende mængde af arbejdspladser for tjenestemænd, politi, toldere og DSB-personale, hvilket betød, at befolkningstilvæksten steg eksplosivt. Det medførte store behov for boliger og bedre infrastruktur.
Udviklingen har de senere år ført til, at flere virksomheder er rykket på tværs af grænsen. Der ligger mange tilsvarende og relaterede erhverv, både danske og tyske, i henholdsvis Flensborg, Harrislee og Handewitt.

Transportcentret har gennem tiden oplevet mange udfordringer. Eksempelvis var åbningen af færgeruten Rødby-Puttgarden i 1963 og indførelsen af EU’s indre marked i 1993 faktorer, som kunne have fået fatale følger for virksomhederne i Padborg-området. Men Padborg og transportcentret har gennem årerne været præget af dynamik og omstillingsparathed, der er medvirkende årsag til, at der stadig kan drives et af Europas største og mest effektive distributionscentre fra Padborg.
Sidenhen er nye perspektiver og handelsmuligheder opstået undervejs. Et eksempel er EU’s optagelse af 10 nye medlemslande i 2004, hvilket har åbnet for en stor lukrativ øst-vest-akse i transportsektoren.
Den digitale tidsalders teknologi har også ført omstillingsnødvendige tiltag med sig, hvilket resulterer i nye muligheder, men samtidig også i nye udfordringer til de fysiske og infrastrukturelle omgivelser.
Der har også været markante ændringer i forbindelse med nedlæggelse af traditionelle toldfunktioner og ændring i den generelle fysiske struktur i området. Dette kommer bl.a. til udtryk i en uhensigtsmæssig trafikal infrastruktur og små erhvervsgrunde, der i mange tilfælde ikke kan leve op til nutidens pladsbehov.
Padborgs udfordringer er løbende blevet analyseret og debatteret. Transporterhvervets organisationer, lokale erhvervsråd, kommune og amt har iværksat initiativer, der skulle klarlægge udviklingspotentialet.
Et af disse initiativer var etableringen af Padborg Udviklingscenter, der blandt andet med nedsættelse af Institut for Transportstudier skulle forske i transport og logistik. Padborg Udviklingscenter blev senere optaget af Aabenraa Erhvervsforening.

 

Helhedsplan for­ Padborg Erhvervsområde

Byrådet besluttede i december 2012, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.
Repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, brancheorganisationen ITD, Syd og Sønderjyllands Politi samt Aabenraa Kommune, har medvirket i processen for tilblivelsen af planen som bliver endelig politisk vedtaget ultimo 2014.

 

Vision

Helhedsplanen er Aabenraa Kommunes og det lokale erhvervslivs fælles ambition og fundament, der skal danne et robust grundlag for de kommende års udvikling af erhvervsområdet, bl.a. ved at planerne omsættes i konkrete juridisk bindende lokalplaner.

Helhedsplanen beskriver områdets hovedtræk, strategier og udviklingspotentiale samt fastlægger den videre kurs for erhvervsområdet de næste 15-20 år.

Det skal være et ambitiøst projekt og sætte ”overliggeren højt” for at skabe synlighed i en branche, hvor konkurrence fra andre transportcentre er stigende. Derfor skal helhedsplanen tilbyde nye muligheder og faciliteter, der kan tiltrække investorer og virksomheder samt fastholde de eksisterende virksomheder i Padborg.

 

PADBORG TRANSPORTCENTER.

Padborg Transportcenter blev officielt åbnet af transportminister Hans Christian Schmidt den 9. november 2015 sammen med over 100 virksomhedsledere og andre interessenter.

Baggrunden for Padborg Transportcenter er, at virksomhederne i Padborg kan opnå mere ved at stå sammen. De enkelte virksomheder i Padborg har ikke nødvendigvis set sig som en del af en klynge eller et center for transportvirksomhed, men alle kan se, at der er fælles udfordringer, som man med fordel kan løse i fællesskab.

Formålet for Padborg Transportcenter er at gøre Padborg stadig mere attraktiv for virksomheder inden for transport, logistik og relateret service. Der er i første omgang en række praktiske foranstaltninger, der er i fokus. De skal gøre Padborg mere attraktiv over for sine nuværende brugere og virksomheder. Det drejer sig bl.a. om skiltning og beplantning, så eksempelvis udenlandske chauffører har bedre mulighed for at rekreere og udnytte de faciliteter, der findes i Padborg.

Markedsføring af Padborg som indgangen til hhv. nordiske og europæiske markeder bliver også centralt for Padborg Transportcenter. Arbejdet bliver her målrettet, så virksomhederne kan løfte hinanden i flok, mere end de kan hver for sig.

 

Afslutning

På grund af den dynamiske udvikling gennem næsten 100 år står grænseområdet ved Padborg tilbage med en kompliceret infrastruktur og tidstypiske udfordringer for erhvervslivet. Alligevel fremstår Padborg med en vis ”selvgroet og organisk charme”, som nyere transportcentre mangler. Det kan f.eks. være træer og buske, beboelse og snoede veje. Uden dem bliver områderne karakterløse og uinspirerende.

I dette spændingsfelt mellem behovet for en rationel og moderne infrastruktur og et eksisterende erhvervsområde med en næsten 100-årig historie ligger der et stort potentiale for et moderne og bæredygtigt transportcenter.

Kilde:
https://www.aabenraa.dk/erhverv/strategi-og-planlaegning/padborg-erhvervsomraade/padborg-erhvervsomraades-historie/

 

FAKTABOKS

Padborg Transportcenter har over 90 aktive medlemmer.
1000 destinationer udgår hver dag fra Padborg Transportcenter
Godt 7.000 lastbiler passerer hver dag den dansk-tyske grænse ved Padborg.
Det er 58 pct. af al lastbiltransport.

Vores vision:
Vi vil udbygge positionen som Nordeuropas førende og mest attraktive one-stop service- og logistikcenter, som tiltrækker produktions- og transportrelaterede virksomheder.

I 2019 har vi fået godkendt en ny Lokalplan for hele erhvervsområdet i Padborg.
Således har vi fået forenklet fra 11 lokalplaner til én samlet, som gør det nemmere for nye virksomheder og ift byggeri. Planen er opdelt i 3 zoner og bl.a. er bygningshøjder ud til motorvejen muliggjort til 32 meter. I de senere år har virksomheder fokus på en strategisk placering ud til motorvejene.